Projektpædagogik

- Få mere ud af projektpædagogikken

Projektpædagogikken udgør et meget stort læringspotentiale, der matcher tidens krav til kompetenceudvikling. Men skal man som uddannelsesinstitution lykkes med at omsætte mulighederne frugtbart kræver det mere end at sætte en projektmodel i vandet.

Kurset i projektpædagogik bidrager med mange redskaber og erfaringer, der kan berige en projektpædagogisk praksis; herunder en masse inspiration til at omsætte de projektpædagogiske udfordringer,

Behandlede pædagogiske udfordringer:

• At tilpasse projektformen til en institutions forskellige uddannelsers særlige profil, og samtidig få skabt en brugbar organisering og ramme, der højner engagementet hos både de studerende og vejlederne/underviserne

• For virkelig at høste frugten af det projektorganiserede gruppearbejdes potentiale, såvel som den individuelle projektskrivning, må uddannelsesinstitution være godt rustet til at håndtere de indbyggede dilemmaer og udfordringer, der følger med denne undervisnings- og læringsform

•  At stille skarpt og handle på flaskehalse og udfordringer, man som institution og som ansat i forskellige roller møder i praktiseringen af en projektpædagogik – men hvordan?

• At finde gode funktionelle og vitale svar på de projektpædagogiske udfordringer kræver både projektpædagogisk viden, erfaring og kreativitet. Det er en forudsætning for at kunne understøtte de studerendes læringsmiljø og udbytte og som helhed institutionens engagement og arbejdsglæde

• Som deltager på dette kursus får du en række ideer og greb til at rammesætte og facilitere en projektorganiseret uddannelsen

• Du får en læringsteoretisk og praktisk indføring i dynamikker, der er i spil i denne undervisningsform – set ud fra den enkelte, gruppen og vejlederen

• Du får ny motivation og inspiration til at udfylde din rolle som fx leder, uddannelsesansvarlig, studievejleder, underviser og vejleder

• Du vil få mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer med andre i forhold til, hvordan man gennem forankring af forskellige værdisæt og tilgange kan optimere udbyttet af et projektorganiseret undervisnings- og læringsparadigme

Kurset indledes med et lille overblik over projektpædagogikkens historie og idegrundlag. Derefter vil kurset beskæftige sig med de problemstillinger holdet og den enkelte ønsker at få belyst, og i forhold hertil vægtes og prioriteres behandlingen af de reflekterende spørgsmål:

De reflekterende spørgsmål

• Hvordan danner man som uddannelsesinstitution en produktiv ramme omkring projektpædagogikken, der understøtter vejledernes og de studerendes læreprocesser og engagement?

• Hvordan får man de studerende til at tage et konstruktivt medansvar som enkeltstuderende og hold for at omsætte projektpædagogikkens muligheder gennem skabelsen af lærende fællesskaber.

• Hvordan kan man som institution understøtte vejlederne i at lykkes i deres møde med de studerende, og hvilke forventninger har man til vejlederrollen?

• Hvordan man på et hold kan danne meningsfulde projektgrupper set ud fra et fagligt, læringsmæssigt og socialt perspektiv?

• Hvordan kan man understøtte de studerende i at frugtbargøre og tilegne sig projektpædagogikken som undervisningsform?

• Hvordan understøtter man og faciliterer de igangværende projektgruppearbejder som studievejleder og vejleder i forhold til samarbejdsudfordringer og sociale problemer i de enkelte grupper?

• Hvordan inddrager man skrøbelige og ressourcesvage studerende i fællesskabet og gør dem til aktive og ligeværdige deltagere?

• Hvordan kan man evaluere projektgruppernes læreproces og projektarbejde undervejs i et projektforløb med henblik på at skabe fremdrift og sikre en progression i de studerendes kompetenceudvikling - fagligt, læringsmæssigt og socialt?

• Hvordan rammesætter og udvikler man meningsfulde eksamensformer inden for det projektpædagogiske læringsparadigme, så det matcher uddannelsernes profil?

  • Kurset vil bestå af teorioplæg og gennemgang af forskellige koncepter. I videst muligt omfang arbejde med at adressere mulige svar og løsninger på deltagernes problemstillinger.
  • Kurset tager udgangspunkt i din uddannelsesvirkelighed og vil arbejde projektorganiseret. I reflektionsgrupper navngiver og problemformulere I, som I ser for at lykkes med en gruppeorganiseret projektpædagogik i jeres uddannelsesinstitutioner
  • Efterfølgende vil du sammen med din refleksionsgruppe arbejde med at komme med ”løsningsforslag” på problemformuleringerne formuleret af andre grupper
  • Endelig bliver de forskellige ideer og løsningsforslag behandlet i en fælles dialog i plenum

Kurset henvender sig til uddannelsesansvarlige, studievejledere, vejledere og undervisere. Både til deltagere fra uddannelsesinstitutioner, der allerede helt eller delvis praktiserer projektpædagogik eller der overvejer at overgå til projektorganiseret undervisning.

 
KURSUSDATOER 
  • Den 10. – 11. september 2019

 – begge dage fra kl. 09.00-16.00

Kurset afholdes i København

KURSUSPRIS

Prisen for dette kursus er 4.800 kr. ekskl. moms.

Prisen er inklusiv forplejning og kursusmaterialer.

Rabat: Ved tilmelding af to eller flere deltagere til et hold fra samme institution, organisation eller virksomhed gives 30 % rabat pr. deltager.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål til dette kursus, selve kursusopbygningen eller indholdet, så er du meget velkommen til at kontakte os her eller på arno@arno.education. Vi ser frem til at høre fra dig.